Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności i cookies

 1. [ADMINISTRATOR]Administratorem danych osobowych KLIENTA (tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest "AETKA COMMUNICATION CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000293174, kapitał zakładowy: 50.000 zł (w całości opłacony), NIP: 8992627573, REGON 020633356.
 2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
 3. [PODSTAWY PRZETWARZANIA]Dane wymienione w 9 ust. 5 AETKA przetwarza w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (AETKA COMMUNICATION CENTER Sp. z o. o.) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 4. [CELE PRZETWARZANIA]W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania danych osobowych, AETKA mając na uwadze charakter swojej działalności, przetwarza dane w następujących celach:
  1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych dla KLIENTA przez nas usług, a w szczególności realizowania wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacyjnej,
  2. marketingowo-handlowych związanych z naszą ofertą, w tym do informowania mailowo i telefonicznie o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach AETKA – w przypadku udzielenia na te usługi odrębnych zgód,
  3. dalszego kontaktu z KLIENTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,
  4. wskazanych w udzielonej AETKA zgodzie,
  5. realizacji obowiązków nałożonych na AETKA przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych,
  6. dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów,
  7. weryfikacji wiarygodności płatniczej KLIENTA oraz zdolności kredytowej w razie udzielania limitu kredytowego,
  8. zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT,
  9. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  10. tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne AETKA, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
  11. administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, do których należy AETKA,
  12. badania satysfakcji KLIENTA i polepszania naszych usług,
  13. realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów AETKA wynikających z konieczności prowadzenia współpracy handlowej.
 5. AETKA przetwarza dane osobowe po bezpośrednim powierzeniu ich Administratorowi przez KLIENTA w oparciu o wymienione w Regulaminie podstawy prawne oraz zgodnie z wyszczególnionymi celami. W szczególności są to::
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych.
 6. [ODBIORCY DANYCH]Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla AETKA usługi związane z realizacją oznaczonych celów, w tym podwykonawcom czy przedsiębiorstwom grupy kapitałowej KOMSA, której schemat organizacyjny znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.komsa.pl/firma/grupa-komsa-b/
 7. Dostęp do danych osobowych KLIENTA będą miały wyłącznie osoby wykonujące zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi czy informatycznymi oraz nasi partnerzy handlowi w zakresie oferty produktów, jak również podmioty świadczące na rzecz AETKA usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 8. Dane osobowe KLIENTA wykorzystywane są również w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA oraz podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie fitbitsklep.pl transakcjach, tj. Ceneo Sp. z o.o., Grupa Okazje Sp. z o.o (okazje.info.pl), Retail Info Polska Sp. z o.o. (kupujemy.pl), Sales Intelligence S.A. (nokaut.pl), Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. (skąpiec.pl, moneteasy.pl, opineo.pl).
 9. Dane osobowe KLIENTA, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w fitbitsklep.pl, są przekazywane:
 10. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 11. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
 12. LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 306/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477046, posiadającą NIP: 5272698282, REGON: 146815482, o kapitale zakładowym 210,600,00
  • w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A., PayPro S.A oraz LeaseLink Sp. z o.o. płatności za nabyte w fitbitsklep.pl produkty,
  • niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w fitbitsklep.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
 13. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
 14. Dane osobowe KLIENTÓW mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
 15. [OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH]Powierzone nam dane osobowe, zgodnie z zasadami legalności, minimalizmu i rozliczalności będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na AETKA taki obowiązek. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
 16. [KATALOG UPRAWNIEŃ]W związku z przetwarzaniem przez AETKA danych osobowych KLIENTA, KLIENTOWI przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich jak:
  1. prawo do żądania od AETKA dostępu do danych osobowych powierzonych AETKA,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, które dotyczą KLIENTA,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez AETKA tylko do określonych celów,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo to ma na celu umożliwienia zaprzestania przetwarzania danych KLIENTA,
  6. prawo do przenoszenia danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja ustrojowa wynika z obowiązującej ustawy normującej ochronę danych osobowych.
 17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i KLIENT nie jest zobowiązany do ich podania, jednak brak możliwości przetwarzania danych KLIENTA przez AETKA, może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy czy stać na przeszkodzie w korzystaniu z naszych usług, w tym serwisów internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy KOMSA. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym będzie również otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
 18. Podkreślamy również, że dane osobowe KLIENTA są u nas bezpieczne, a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgodnie z zasadą dobrowolności – KLIENT może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. AETKA zaznacza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w zakresie ochrony danych KLIENTA, a powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 19. Bezpieczeństwo danych osobowych KLIENTA jest dla nas kwestią niezwykle istotną, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@aetka.pllub pisemnie pod adresem AETKA COMMUNICATION CENTER Sp. z o., ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.
 20. Strona plkorzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.54 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-10-11
Super
2021-11-22
Polecam!!!!!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel