Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu

 

Operatorem sklepu internetowego fitbitsklep.pl zamieszczonego na stronie internetowej www.fitbitsklep.pl oraz sprzedawcą produktów w nim prezentowanych jest aetka Communication Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293174, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł w całości opłaconym i numerem NIP 899-26-27-573 oraz numerem REGON 020633356 (zwana dalej AETKA).

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej REGULAMINEM, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i stanowi  integralną część umowy sprzedaży pomiędzy KLIENTEM i AETKA zawartej na podstawie przedstawionej na stronie informacji handlowej sklepu.
 2. Sprzedaż produktów prezentowanych w sklepie fitbitsklep.pl odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet, a oferta sklepu jest skierowana do konsumentów oraz przedsiębiorców, zwanych dalej KLIENTAMI.
 3. Konsumentem w rozumieniu REGULAMINU jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. REGULAMIN zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z póź zm.). KLIENT przed zawarciem transakcji powinien zapoznać się z postanowieniami REGULAMINU.
 • 2 WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Celem korzystania ze strony fitbitsklep.pl przez KLIENTA jest udzielenie mu informacji o zawartości sklepu internetowego fitbitsklep.pl oraz umożliwienie złożenia zamówienia i zakupu wybranych produktów
 2. Korzystanie i rejestracja w sklepie internetowym fitbitsklep.pl jest dobrowolne oraz bezpłatne dla konsumentów, lecz wymaga akceptacji i przestrzegania REGULAMINU. 
 3. AETKA udostępnia na stronie sklepu internetowego fitbitsklep.pl adres email, za pomocą którego KLIENT może uzyskać informację na temat oferowanych produktów oraz zasad funkcjonowania sklepu internetowego fitbitsklep.pl.
 4. KLIENT konsument może dokonać rejestracji i utworzyć konto, na którym będą gromadzone dane oraz informacje o KLIENCIE dotyczące jego aktywności na stronie internetowej fitbitsklep.pl. Świadczenie usług związanych z kontem ma charakter bezterminowy. KLIENT ma prawo wypowiedzieć w każdym czasie umowę o świadczenie usług w ramach konta poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres fitbit@aetka24.pl. W razie wypowiedzenia umowy w trakcie realizacji przez AETKA zamówienia, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.
 5. Do dokonywania zakupów w sklepie internetowym fitbitsklep.pl niezbędne jest urządzenie (PC, tablet, smartfon, itp.) z dostępem do Internetu.
 6. Przekazując swoje dane w ramach korzystania ze strony, KLIENT ma obowiązek podawania informacji prawdziwych.
 7. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do strony KLIENCI będą powiadamiani poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej fitbitsklep.pl.
 • 3 WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ
 1. KLIENT może złożyć zamówienie według procedury opisanej w zakładce „JAK KUPOWAĆ?
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej fitbitsklep.pl.
 3. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich pól wymaganych w procesie składania zamówienia.
 4. Prawidłowo złożone zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną w formie elektronicznej, wysyłaną na wskazany przez KLIENTA adres e-mail. Zawiera ona numer zamówienia, koszty dostawy, informacje dotyczące zamówionego produktu oraz pozostałe dane, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia, KLIENT powinien skontaktować się z AETKA pod adresem e-mail: fitbit@aetka24.pl.
 6. Z chwilą potwierdzenia zamówienia przez AETKA dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy AETKA i KLIENTEM.
 7. Po potwierdzeniu zamówienia przez AETKA KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży produktu oraz opłaty za przesyłkę przelewem na rachunek bankowy AETKA lub poprzez system płatności on-line, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, przyjmowane są w pierwszym dniu roboczym, następującym po dacie złożenia zamówienia.
 9. Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy AETKA a KLIENTEM jest umową terminową i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez KLIENTA w zamówieniu.
 • 4 DOSTAWA PRODUKTÓW
 1. Zamówione produkty dostarczane są KLIENTOWI za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Produkty kupowane w sklepie fitbitsklep.pl dostarczane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. AETKA nie oferuje odbioru osobistego zakupionych produktów w siedzibie firmy, a tylko z głównego magazynu (KOMSA POLSKA Prologis Park brama 89, ul. Graniczna 8c, 54-610 Wrocław)
 4. Dostawa zamówionego produktu następuje w terminie od 1 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania na rachunku bankowym AETKA płatności za produkt. W przypadku zamówienia za pobraniem termin dostawy liczy się od dnia potwierdzenia zamówienia.
 5. W przypadku niemożności realizacji zamówienia we wskazanym terminie z przyczyn zależnych od AETKA lub z powodu niedostępności towaru, KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji dostawy (nie dłuższym niż 14 dni). Informacja zostanie przesłana na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 6. W przypadku, o którym mowa w pkt 5 KLIENT może dokonać modyfikacji zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikiem sklepu fitbitsklep.pl lub anulować zamówienie, wysyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail. Kontakt ze sklepem fitbitsklep.pl możliwy jest pod adresem e-mail: fitbit@aetka24.pl.
 7. W chwili odbioru paczki z produktem prosimy sprawdzić jej stan w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki bądź zawartego w niej towaru należy, wraz z kurierem, sporządzić Protokół Szkody, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować AETKA na adres mailowy: fitbit@aetka24.pl
 8. Szczegółowe informacje na temat procesu reklamacji w procesie dostawy znajdują w się zakładce REKLAMACJE”.
 • 5 CENY PRODUKTÓW I KOSZTY DOSTAWY
 1. Ceny oraz opisy produktów znajdujące się na stronie sklepu fitbitsklep.pl są wyłącznie informacją handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. KLIENT, składając zamówienie na stronie sklepu fitbitsklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Ceny w sklepie internetowym fitbitsklep.pl wyrażone są w złotych polskich i obejmują podatek VAT.
 3. Wiążące są ceny obowiązujące w chwili składania zamówienia przez KLIENTA.
 4. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie w formie tradycyjnej dostarczana razem z produktem.
 5. Koszty dostawy zakupionych produktów ponoszone są przez KLIENTA, zgodnie z wyceną tych usług dostępną w zakładce „RODZAJE WYSYŁEK”. Koszty dostawy są wyszczególnione na fakturze jako osobna pozycja.
 • 6 DOKONYWANIE PŁATNOŚCI
 1. Za zamówiony produkt KLIENT może dokonać płatności w jednej z następujących form:
  1. poprzez system Przelewy24,
  2. poprzez system pl,
  3. przelewem online,
  4. gotówką przy odbiorze paczki pobraniowej,
  5. przelewem tradycyjnymprzed dostawą (wówczas wysyłka produktu nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie AETKA).
  6. leasingpoprzez system LeaseLink (możliwość zakupu dla firm i przedsiębiorców) 
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności znajdują się w zakładce „FORMY PŁATNOŚCI”.
 • 7 JAKOŚĆ PRODUKTÓW, REKLAMACJE
 1. AETKA zobowiązuje się dostarczać KLIENTOM produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Produkty sprzedawane w sklepie internetowym fitbitsklep.pl posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czas gwarancji każdego produktu określony jest w karcie gwarancyjnej załączonej do produktu lub na stronie producenta.
 3. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w dokumencie gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów. Szczegółowe dane kontaktowe oraz informacje na temat gwarancji znajdują się w zakładce "REKLAMACJE"
 4. Przez okres dwóch lat od dnia wydania produktu KLIENTOWI konsumentowi AETKA ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z póź zm.).
 5. Odpowiedzialność AETKA z tytułu rękojmi względem KLIENTA przedsiębiorcy jest wyłączona.
 6. W ramach roszczeń z rękojmi KLIENT konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży, chyba że AETKA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni wadliwy produkt na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany przez AETKA albo AETKA nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
 7. AETKA rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni AETKA nie ustosunkuje się do żądań KLIENTA, oznacza to, że żądanie KLIENTA zostało uznane za uzasadnione.
 8. Szczegółowe informacje na temat realizacji roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi znajdują się w zakładce „REKLAMACJE.
 9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
 • 8 ZWROTY KONSUMENCKIE
 1. Zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) konsument w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego produktu, ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, korzystając z prawa odstąpienia od umowy.
 2. Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy wraz z procedurą zwrotu znajdują się w zakładce ODSTĄPIENIE OD UMOWY".
 • 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. [ADMINISTRATOR]Administratorem danych osobowych KLIENTA (tj. podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest aetka Communication Center Sp. z o.o., ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000293174, kapitał zakładowy: 50.000 zł (w całości opłacony), NIP: 8992627573, REGON 020633356.
 2. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 poz. 1219).
 3. [PODSTAWY PRZETWARZANIA]Dane wymienione w 9 ust. 5 AETKA przetwarza w oparciu o odpowiednie podstawy prawne. Zgodnie z art. 6 RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – 6 ust. 1 pkt a) RODO,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (AETKA COMMUNICATION CENTER Sp. z o. o.) - art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 4. [CELE PRZETWARZANIA]W oparciu o wymienione podstawy przetwarzania danych osobowych, AETKA mając na uwadze charakter swojej działalności, przetwarza dane w następujących celach:
  1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia oferowanych dla KLIENTA przez nas usług, a w szczególności realizowania wysyłek zamówionych towarów, realizacji płatności i obsługi reklamacyjnej,
  2. marketingowo-handlowych związanych z naszą ofertą, w tym do informowania mailowo i telefonicznie o wydarzeniach, materiałach, promocjach i ofertach AETKA – w przypadku udzielenia na te usługi odrębnych zgód,
  3. dalszego kontaktu z KLIENTEM za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,
  4. wskazanych w udzielonej AETKA zgodzie,
  5. realizacji obowiązków nałożonych na AETKA przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązków podatkowych,
  6. dochodzenia roszczeń i obrony swoich interesów,
  7. weryfikacji wiarygodności płatniczej KLIENTA oraz zdolności kredytowej w razie udzielania limitu kredytowego,
  8. zapewnienia bezpieczeństwa z zakresu IT,
  9. wykrywania nadużyć i zapobiegania im,
  10. tworzenia zestawień analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne AETKA, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, tworzenie modeli statystycznych,
  11. administracyjnych w ramach grupy przedsiębiorstw, do których należy AETKA,
  12. badania satysfakcji KLIENTA i polepszania naszych usług,
  13. realizowania innych prawnie uzasadnionych interesów AETKA wynikających z konieczności prowadzenia współpracy handlowej.
 5. AETKA przetwarza dane osobowe po bezpośrednim powierzeniu ich Administratorowi przez KLIENTA w oparciu o wymienione w Regulaminie podstawy prawne oraz zgodnie z wyszczególnionymi celami. W szczególności są to::
  1. imię i nazwisko,
  2. adres korespondencyjny,
  3. numer telefonu,
  4. adres e-mail,
  5. informacje zawarte w logach systemowych - w celach technicznych i statystycznych.
 6. [ODBIORCY DANYCH]Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla AETKA usługi związane z realizacją oznaczonych celów, w tym podwykonawcom czy przedsiębiorstwom grupy kapitałowej KOMSA, której schemat organizacyjny znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem: http://www.komsa.pl/firma/grupa-komsa-b/
 7. Dostęp do danych osobowych KLIENTA będą miały wyłącznie osoby wykonujące zadania związane z procesami handlowo-marketingowymi czy informatycznymi oraz nasi partnerzy handlowi w zakresie oferty produktów, jak również podmioty świadczące na rzecz AETKA usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
 8. Dane osobowe KLIENTA wykorzystywane są również w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do KLIENTA oraz podmiotom gromadzącym opinie o przeprowadzonych w sklepie fitbitsklep.pl transakcjach, tj. Ceneo Sp. z o.o., Grupa Okazje Sp. z o.o (okazje.info.pl), Retail Info Polska Sp. z o.o. (kupujemy.pl), Sales Intelligence S.A. (nokaut.pl), Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. (skąpiec.pl, moneteasy.pl, opineo.pl).
 9. Dane osobowe KLIENTA, dokonujących płatności on-line za produkty nabyte w fitbitsklep.pl, są przekazywane:
  1. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
  2. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym.
  3. LeaseLink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowska 306/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477046, posiadającą NIP: 5272698282, REGON: 146815482, o kapitale zakładowym 210,600,00
   • w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A., PayPro S.A oraz LeaseLink Sp. z o.o. płatności za nabyte w fitbitsklep.pl produkty,
   • niezwłocznie po wyborze przez KLIENTA w fitbitsklep.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
  4. Dane osobowe KLIENTA mogą być udostępniane także organom władzy publicznej (sądom, organom ścigania, organom podatkowym), w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.
  5. Dane osobowe KLIENTÓW mogą być przekazywane również do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W takim przypadku dbamy o poufność przekazywanych danych oraz o to, aby przekazywać wyłącznie dane niezbędne do realizacji zadań związanych z wykonaniem umowy oraz w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych.
  6. [OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH]Powierzone nam dane osobowe, zgodnie z zasadami legalności, minimalizmu i rozliczalności będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz przez czas w którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na AETKA taki obowiązek. Dane osobowe KLIENTA będą przetwarzane również do momentu cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody.
  7. [KATALOG UPRAWNIEŃ]W związku z przetwarzaniem przez AETKA danych osobowych KLIENTA, KLIENTOWI przysługuje szereg uprawnień wynikających z art. 15-21 RODO, w tym uprawnień takich jak:
  8. prawo do żądania od AETKA dostępu do danych osobowych powierzonych AETKA,
   1. prawo do sprostowania danych osobowych, które dotyczą KLIENTA,
   2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( „prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli nie występują już podstawy prawne do ich przetwarzania,
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych przez AETKA tylko do określonych celów,
   4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – prawo to ma na celu umożliwienia zaprzestania przetwarzania danych KLIENTA,
   5. prawo do przenoszenia danych,
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego pozycja ustrojowa wynika z obowiązującej ustawy normującej ochronę danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i KLIENT nie jest zobowiązany do ich podania, jednak brak możliwości przetwarzania danych KLIENTA przez AETKA, może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy czy stać na przeszkodzie w korzystaniu z naszych usług, w tym serwisów internetowych prowadzonych przez spółki z Grupy KOMSA. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwym będzie również otrzymywanie informacji o promocjach czy ofertach specjalnych.
  10. Podkreślamy również, że dane osobowe KLIENTA są u nas bezpieczne, a zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych – zgodnie z zasadą dobrowolności – KLIENT może wycofać w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. AETKA zaznacza, że stosuje odpowiednie środki organizacyjne oraz techniczne w zakresie ochrony danych KLIENTA, a powierzone dane przetwarza wyłącznie w czasie niezbędnym do osiągnięcia określonych powyżej celów lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  11. Bezpieczeństwo danych osobowych KLIENTA jest dla nas kwestią niezwykle istotną, stąd w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: iod@aetka.pllub pisemnie pod adresem AETKA COMMUNICATION CENTER Sp. z o. o., ul. Michalczyka 5, 53-633 Wrocław.
  12. Strona fitbitsklep.pl korzysta z plików cookies, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Więcej informacji na temat polityki cookies można znaleźć w zakładce „POLITYKA PLIKÓW COOKIES”.
 • 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z póź zm.), ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. REGULAMIN obowiązuje od dnia 09.2020roku
 3. AETKA zastrzega sobie możliwość zmiany REGULAMINU. Zmiana będzie skuteczna w terminie wskazanym przez AETKA, z zastrzeżeniem, że zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.54 / 5.00 13 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-07-25
Szybko i sprawnie zostało zrealizowane zamówienie!
2021-10-17
ok!

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel